Đội ngũ lãnh đạo

17:29:54 - 15/02/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Bà Hà Thị Trang – Chủ tịch HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Ông Ngô Trũng Dũng - Tổng giám đốc