CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO (CW)

14:16:11 - 01/06/2021

                                                                               CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO (CW)

Định nghĩa

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua/bán chứng khoán cơ sở theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được xác định trong tương lai.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

Nhược điểm

+       Danh mục cổ phiếu thuộc VN30

+       Chi phí thấp

+       Không sử dụng Margin

+       Thanh khoản tốt

+       Rủi ro hạn chế

+       Tiếp cận dễ dàng

+       Mức lỗ giới hạn

+       Vòng đời giới hạn

+       Không có các quyền cổ đông

+       Biến động giá

Thông tin cơ bản của chứng quyền

STT

Các thông số

Ý nghĩa

Ghi chú

1

Loại CW

Chứng quyền Mua (Call)/Chứng quyền Bán (Put).

Tại Việt Nam trong giai đoạn đầu chỉ giao dịch Chứng quyền mua

2

Chứng khoán cơ sở

Là các mã cổ phiếu trên thị trường thuộc danh mục VN30, HNX30, được tổ chức phát hành lựa chọn làm cơ sở tham chiếu để phát hành CW đảm bảo.

 

3

Kiểu thực hiện

Kiểu Châu Âu, kiểu Mỹ.

CW tại Việt Nam hiện chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu

4

Thời hạn

Thời gian lưu hành của CW, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng.

 

5

Ngày giao dịch cuối cùng

Hai (2) ngày làm việc trước ngày đáo hạn của chứng quyền và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch.

 

6

Ngày đáo hạn

Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện quyền.

 

7

Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền

Thanh toán tiền mặt phần chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện.

 

8

Giá thực hiện

Mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua chứng khoán cơ sở khi chứng quyền đáo hạn.Giá này được xác định trước tại thời điểm mua chứng quyền và không đổi theo thời gian.

 

9

Giá chứng quyền

Khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu CW.

 

10

Giá thanh toán

Trung bình giá 5 phiên giao dịch trước ngày đáo hạn của chứng khoán cơ cở (Do Sở công bố trước ngày thanh toán).

 

11

Hình thức thực hiện quyền

Cổ phiếu hoặc Tiền mặt.

 

12

Tỷ lệ chuyển đổi

Số lượng chứng quyền nhà đầu tư cần có để thực hiện quyền mua 1 CKCS.

 

Biểu phí giao dịch và Thuế chứng quyền 

Phí giao dịch CW

Thuế CW

Phí giao dịch được dựa trên tổng giá trị giao dịch chứng quyền trong ngày theo biểu phí giao dịch hiện hành.

Mức thuế nhà đầu tư phải đóng trong trường hợp chứng quyền có lãi.

Phí giao dịch hấp dẫn giao dịch online là 0.15%

Đối tượng:

Nhà đầu tư cá nhân trong nước

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài

 

Thời gian

Trước ngày đáo hạn

Áp dụng cho tất cả các giao dịch CW

Thuế CW= Giá khớp lệnh x số lượng x 0.1%

 

 Tại ngày đáo hạn

Áp dụng CW ở trạng thái lãi tại ngày đáo hạn

Thuế CW= Giá TT x Số lượng/tỷ lệ chuyển đổi x 0.1%

Cách thức giao dịch chứng quyền

Sau khi phát hành CW sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Quý khách có thể mua/bán CW như Chứng khoán thông thường hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn.

Quý khách có thể đến quầy giao dịch ECC làm thủ tục đăng ký mua bán trên sàn hoặc đặt lệnh online thông qua phương thức giao dịch trực tuyến.

Thời gian thanh toán bù trừ CW: T+2 ngày

Nếu giữ CW đến đáo hạn, chứng quyền có lãi, NĐT sẽ được thanh toán phần lãi chênh lệch.