Giá trị cốt lõi

17:27:39 - 15/02/2019

Tín nhiệm: Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Bằng sự tôn trọng đối với khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng sự tin tưởng, hiểu biết và hợp tác lâu dài với các khách hàng của chúng tôi.

Trung thực: Là một trong những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của ECC. Chúng tôi đặt ra yêu cầu cao đối với các nhân viên về việc duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công việc.

Tinh thần tập thể: Chúng tôi phát triển trên sự tôn trọng mỗi cá nhân và niềm tin vào tập thể. Chúng tôi hướng đến tạo dựng một môi trường làm việc đề cao tính nhân văn và đạo đức, trong đó tài năng luôn được thưởng xứng đáng và cơ hội luôn chia đều cho tất cả các thành viên.

Hoàn thiện: Chúng tôi tự hào về chất lượng chuyên môn của các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Cam kết đảm bảo sự phân tích toàn diện, chú ý đi sâu vào chi tiết và liên tục hoàn thiện là nền tảng trung tâm của phương pháp tiếp cận của chúng tôi.

Sáng tạo: Mục tiêu phát triển không ngừng được thấm nhuần trong văn hoá công ty ở mọi cấp độ. Chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp có tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao hơn cho những vấn đề mà khách hàng đặt ra.