Dịch vụ chứng khoán

09:11:42 - 31/01/2019

Dịch vụ quản lý chứng khoán của ECC luôn đảm bảo độ an toàn, thuận tiện và hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc theo dõi, ghi nhận tình hình chuyển nhượng cổ phần, các quyền phát sinh và số dư chứng khoán.

QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
Dựa vào nền tảng công nghệ tiên tiến, ECC đã phát triển chương trình quản lý danh sách cổ đông/danh sách trái chủ hiện đại, thân thiện, cho phép quản lý số lượng lớn cổ đông/trái chủ của nhiều công ty/doanh nghiệp khác nhau trong mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Dịch vụ Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán là nghiệp vụ mà trong đó ECC được uỷ quyền toàn phần hoặc một phần từ Tổ chức phát hành (TCPH) để thực hiện tất cả hoặc một phần các công việc sau:
- Quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán
- Quản lý thực hiện quyền
- Quản lý chuyển nhượng cổ phần
- Thực hiện chế độ báo cáo
- Lưu ký khi niêm yết hoặc có yêu cầu

THỰC HIỆN QUYỀN
Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại ECC có thể thực hiện quyền trực tiếp tại quầy giao dịch của ECC bao gồm:
- Nhận thanh toán cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu
- Nhận thông báo của ECC về các quyền được hưởng theo một hoặc một số các phương thức như: thư tín, SMS, điện thoại
- Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm
- Đăng ký thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm

LƯU KÝ
Đối với dịch vụ lưu ký chứng khoán, khách hàng có thể đến tất cả các địa điểm giao dịch của ECC để thực hiện:
- Tái lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ
- Đề nghị rút chứng khoán đã lưu ký
- Chuyển khoản chứng khoán không qua sàn
- Bán chứng khoán lô lẻ