Bổ sung Phiên giao dịch sau giờ và Lệnh giao dịch Sau giờ trên sàn HNX

21:50:32 - 21/01/2019

Ngày 12/10/2018, Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã ký Quyết định số 653/QĐ-SGDHN về ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở GDCK Hà Nội.

Những điểm thay đổi cơ bản tại Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết mới của HNX như sau:

1. Bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45-15h00 

2. Bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO) với đặc điểm

- Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. 

- Chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

- Được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

- Không được phép sửa, hủy.

- Trường hợp phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.    

- Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

3. Sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh LO

Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ”.

4. Bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa

Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. 

Tin liên quan