ECC thông báo về kế hoạch thực hiện thu thuế TNCN từ đầu tư vốn

08:42:44 - 27/11/2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ:

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN.

Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng kế hoạch kế hoạch thực hiện thu thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với NĐT cá nhân mở tài khoản lưu ký tại

ECC, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán với cổ phiếu có ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền từ ngày 05/12/2020.

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 05/12/2020

3. Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN: khi NĐT bán/chuyển nhượng chứng khoán cùng loại cho tới khi hết số chứng khoán nhận thay cổ tức/nhận thưởng bằng chứng khoán.

4. Căn cứ tính thuế: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế = Số lượng CP cùng loại bán/chuyển nhượng (trên số cổ phiếu thực nhận từ cổ tức bằng cổ phiếu/nhận thưởng bằng cổ phiếu) x Giá tính thuế

- Số lượng CP bán/chuyển nhượng: ưu tiên tính số lượng CP từ cổ tức bằng CP/nhận thưởng bằng cổ phiếu trước.

- Giá tính thuế:

   + Nếu giá bán/chuyển nhượng >= Mệnh giá: Giá tính thuế = Mệnh giá

   + Nếu giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá: Giá tính thuế = Giá bán/chuyển nhượng

Lưu ý: Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn như trên, NĐT vẫn phải nộp thuế bán cổ phiếu 0.1% theo quy định hiện hành.

Tin liên quan