Biểu phí giao dịch chứng khoán tại ECC

14:22:24 - 16/02/2019

Công ty cổ phần chứng khoán ECC xin trân trọng thông báo biểu phí giao dịch chứng khoán như sau:

PHÍ MÔI GIỚI

DỊCH VỤMỨC PHÍ
Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Theo tổng giá trị giao dịch trong ngày
1. Dưới 500 triệu đồng 0,25%
2. Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ 0,20%
3. Trên 1 tỷ 0,15%
Trái phiếu 0,1%

PHÍ THANH TOÁN

DỊCH VỤMỨC PHÍ
1. Thanh toán cổ tức Miễn phí.
2. Chuyển tiền Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán.

PHÍ LƯU KÝ

DỊCH VỤMỨC PHÍ
1. Lưu ký chứng khoán trong tài khoản 0,4 đồng / cổ phiếu, chứng chỉ quỹ / tháng.
2. Phí chuyển khoản chứng khoán 0,5 đồng / chứng khoán / 1 lần chuyển khoản / 1 mã chứng khoán (tối đa không quá 500.000 đồng / 1 lần / 1 mã chứng khoán).

PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

DỊCH VỤMỨC PHÍ
Ứng trước tiền bán (UTTB) 0,0375%/ngày
Giao dịch ký quỹ 0,0375%/ngày

PHÍ DỊCH VỤ KHÁC

DỊCH VỤMỨC PHÍ
Chuyển nhượng không qua sàn giao dịch
- Trường hợp ECC hỗ trợ thủ tục cho bên chuyển nhượng
- Các trường hợp chuyển nhượng khác
0,1% x giá trị giao dịch (ECC thu hộ Trung tâm lưu ký CK).
0,1% thuế/giá trị giao dịch (theo quy định của pháp luật).
0,15% giá trị giao dịch.
(tối thiểu 100.000đ, tối đa 10.000.000đ/bộ hồ sơ chuyển nhượng).
0,1% x giá trị giao dịch
Chuyển khoản chứng khoán cho/biếu/tặng 0,2% x giá trị giao dịch
Xác nhận phong tỏa/giải tỏa cổ phiếu cầm cố/repo 100.000/1 lần
Xác nhận số dư tài khoản (tiền hoặc chứng khoán) 10.000đ/bản

Ghi chú:
Biểu phí này chỉ được áp dụng tại Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital và có thể đươc thay đổi tùy theo từng thời điểm.