Thông báo sửa đồi điều khoản hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

10:42:32 - 01/08/2022

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) xin thông báo về việc sửa đổi mẫu Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán (“Hợp đồng mở TKGDCK”) như sau:

Điều khoản

Nội dung hiện tại

Nội dung sửa đổi/ bổ sung

VI. Thông tin liên quan đến tuân thủ Fatca

1. Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ                 

□ Có                    □ Không         

2. Khách hàng có nơi sinh tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

3. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ lưu trú tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hoặc định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc trao thẩm quyền giao dịch còn hiệu lực đối với tài khoản cho đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

7. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ

□ Có                    □ Không         

Khách hàng tích vào ô trống để chọn đối tượng phải tuân thủ FATCA                 

□ a) Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ hoặc là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (Mẫu W9);

□ b) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ hoặc đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ nhưng có một trong những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ theo quy định của FATCA: (1) Có thẻ xanh Hoa Kỳ; (2) Có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3) Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú, cư trú tại Hoa Kỳ (bao gồm hộp nhận thư ở bưu điện Hoa Kỳ); (4) Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ; (5) Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (6) Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (7) Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ (Mẫu W8Ben);

□ c) Khách hàng không phải là các đối tượng nêu trên.

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp phía trên và ký xác nhận tại Hợp đồng này, Khách hàng cam kết các thông tin kể khai là chính xác và đầy đủ. Khách hàng cam kết thông báo cho ECC ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.

 

Trong trường hợp khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b), Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA (mẫu W9/W8-BEN và/ hoặc tài liệu khác chứng minh) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA cho ECC thì tài khoản của Khách hàng này được phân loại là “Tài khoản chống đối”

 

Khách hàng đồng ý cho ECC truy cập tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách hàng của FATCA, khách hàng, theo đây, đồng ý cho ECC báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA.

 

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.2. “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” là Tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại ECC, bao gồm: Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch trong ngày, tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có) và có cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.

 

1.2. “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” được viết tắt là “TKGDCK” là Tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại ECC, bao gồm: Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch trong ngày, tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có) và có cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.

Điều 3. Phí dịch vụ, thuế

3.1. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí của Công ty. Công ty có toàn quyền quyết định thay đổi biểu phí dịch vụ và Khách hàng chấp thuận sự thay đổi đó, miễn rằng việc thay đổi này được thông báo công khai trên website và/hoặc tại Điểm giao dịch của Công ty ít nhất là ba (03) ngày trước thời điểm áp dụng.

3.1. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí của Công ty. Công ty có toàn quyền quyết định thay đổi biểu phí dịch vụ và Khách hàng chấp thuận sự thay đổi đó, việc thay đổi này được thông báo công khai trên website và/hoặc tại điểm giao dịch của Công ty trước thời điểm áp dụng.

Điều 4. Cách thức thực hiện giao dịch

 

Bổ sung thêm các khoản:

4.4. Ký quỹ trước giao dịch: Tại thời điểm đặt lệnh mua/bán chứng khoán, Khách hàng phải đảm bảo đủ số dư tiền và/hoặc  chứng khoán trên TKGDCK theo quy định của ECC và pháp luật. ECC có quyền từ chối thực hiện bất cứ lệnh giao dịch nào từ Khách hàng nếu ECC kiểm tra số dư tiền và/hoặc chứng khoán không đủ tại thời điểm đặt lệnh.

4.8. Khách hàng đồng ý cho phép ECC ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại với Khách hàng. Những bản ghi âm đó là tài sản riêng của ECC và có thể được công nhận là bằng chứng về các thông tin trao đổi và lệnh đặt giữa Khách hàng và ECC.

4.9. Mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến kết quả giao dịch trong ngày phải được gửi cho ECC trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ ECC gửi theo quy định. Quá thời hạn này, Khách hàng được xem là đã chấp nhận kết quả giao dịch đã được thông báo.

4.10. Khách hàng cam kết đồng ý để ECC được toàn   quyền và chủ động bán bất kỳ chứng khoán nào có trên TKGDCK với giá giao dịch do ECC quyết định để thu hồi các khoản dự nợ gốc, lãi (nếu có) của Khách hàng nếu Khách hàng không thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền phải trả theo quy định của ECC liên quan đến giao dịch mua/bán chứng khoán. Khách hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản dư nợ gốc, lãi (nếu có) ngay khi ECC yêu cầu khi việc bán chứng khoán quy định tại Mục này vẫn không đủ để ECC thu hồi các khoản nợ.

4.11. ECC có thể liên lạc và gửi các thông tin, tài liệu, thông báo tới Khách hàng qua điện thoại, thư, fax, thư điện tử, tin nhắn, thông báo trên website của ECC. ECC sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Khách hàng nêu tại Hợp đồng này hoặc theo thông báo của Khách hàng gửi cho ECC sau đó (nếu có).

 

 

Điều khoản về Ứng trước tiền bán

Hợp đồng cũ chưa có điều khoản này.

Hợp đồng mới bổ sung thêm Điều 5. Ứng trước tiền bán

5.1 Ứng trước tiền bán chứng khoán là việc sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được khớp, Khách hàng có thể thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán bằng cách yêu cầu văn bản trực tiếp tại trụ sở ECC hoặc thông qua các phương tiện giao dịch trực tuyến của ECC từng thời kỳ.

5.2  Việc ứng trước tiền bán chứng khoán sẽ được ECC thực hiện cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách hàng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

a. Lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã khớp;

b. Khách hàng sử dụng tiền trong hạn mức được ứng trước; và

c.  Số tiền ứng trước chỉ tương đương với số tiền Khách hàng thiếu trên tài khoản để thực hiện các giao dịch chứng khoán và/ hoặc rút tiền hoặc chuyển khoản tiền.

5.3 Khi sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, Khách hàng phải trả phí ứng trước tiền bán chứng khoán theo mức phí do ECC quy định trong từng thời kỳ.

5.4 Khi thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán, Khách hàng cam kết ủy quyền không hủy ngang cho ECC được tự động trích một phần hoặc toàn bộ số tiền từ tài khoản của Khách hàng về tài khoản của ECC tại ngày tiền bán chứng khoán về để thanh toán cho khoản tiền mà khách hàng đã được ứng trước, cùng với phí dịch vụ của ECC và bất kỳ chi phí nào khác liên quan (nếu có) mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.

5.5 ECC được toàn quyền quy định và thay đổi các hạn mức số tiền ứng trước vào từng thời kỳ, và/ hoặc từ chối ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng, nếu, theo nhận định của ECC, giao dịch của khách hàng có dấu hiệu bất thường hoặc vượt quá khả năng của ECC.

5.6 Trong trường hợp lệnh bán chứng khoán đã khớp của Khách hàng bị hủy bỏ theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/ hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức hoàn trả cho ECC số tiền ứng trước cùng với phí ứng trước theo thông báo của ECC. ECC có toàn quyền trích chuyển bất kỳ số tiền ghi có nào trên TKGDCK của Khách hàng, bán bất kỳ chứng khoán nào có trên TKDGCK của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ giá nào mà ECC thấy là hợp lý để thu hồi lại số tiền đã ứng trước cho Khách hàng cùng với phí ứng trước trong trường hợp Khách hàng không hoàn trả theo thông báo của ECC.

 

Điều khoản về Trách nhiệm và quyền hạn của Khách hàng

Hợp đồng cũ đang quy định ở Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Khách hàng

5.2 Quyền hạn

a. Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền phát sinh từ chứng khoán trên Tài khoản;

 

Hợp đồng mới được quy định thành Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Khách hàng

6.2. Quyền hạn

a. Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền phát sinh đối với toàn bộ tiền, chứng khoán và các quyền, lợi ích hợp pháp khác phát sinh từ số tiền, chứng khoán trên TKGDCK của Khách hàng.

 

Điều khoản về Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty

Hợp đồng cũ đang quy định ở Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty.

6.2. Quyền hạn

d. ECC có quyền sửa đổi Hợp đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng. Khách hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách hàng có thông báo khác cho ECC trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày ECC thông báo sửa đổi. Sau khi ECC gửi thông báo sửa đổi Hợp đồng nếu Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên tài khoản và sử dụng dịch vụ của ECC được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

Hợp đồng mới được quy định thành Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty.

7.2. Quyền hạn

d. Trong trường hợp Khách hàng thực hiện các giao dịch chứng khoán mà có những dấu hiệu về vi phạm các quy định pháp luật về Phòng chống rửa tiền thì ECC hoàn toàn có quyền từ chối thực hiện các giao dịch của Khách hàng và phong tỏa TKGDCK của Khách hàng mở tại ECC theo quy định của pháp luật và/hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 

Điều khoản về sự kiện bất khả kháng

Hợp đồng cũ đang quy định ở

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Nội dung không thay đổi

Hợp đồng mới được quy định thành

 Điều 8. Sự kiện bất khả kháng

 

Điều khoản về Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng cũ đang quy định ở

Điều 8. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Nội dung không thay đổi

Hợp đồng mới được quy định thành

Điều 9. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

 

Điều khoản về Sửa đổi và chấm dứt

Hợp đồng cũ đang quy định ở

Điều 9. Sửa đổi và chấm dứt

9.2.

b. Theo nhận định hợp lý của ECC, Khách hàng đã liên tục vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này;

 

 

9.5. ECC có thể sửa đổi Hợp Đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng. Khách hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách hàng có thông báo khác cho ECC trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày ECC thông báo sửa đổi. Nếu Khách hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng, nhưng trong trường hợp này ECC có quyền tự động đóng Tài khoản và chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi ECC gửi thông báo về sửa đổi Hợp Đồng cho Khách hàng, nếu Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên Tài khoản và sử dụng dịch vụ của ECC, Khách hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

Hợp đồng mới được quy định thành

Điều 10. Sửa đổi và chấm dứt

10.2.

b. Theo nhận định hợp lý của ECC, Khách hàng đã liên tục vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và/ hoặc quy định của pháp luật về chứng khoán

10.5. ECC có thể sửa đổi Hợp đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức quy định tại Điều 4.11 Hợp đồng này do ECC lựa chọn. Khách hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách hàng có thông báo khác cho ECC trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày ECC thông báo sửa đổi. Nếu Khách hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng, nhưng trong trường hợp này ECC có quyền tự động đóng Tài khoản và chấm dứt Hợp đồng. Sau khi ECC gửi thông báo về sửa đổi Hợp đồng cho Khách hàng, nếu Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên Tài khoản và sử dụng dịch vụ của ECC, Khách hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

Điều khoản khác

Hợp đồng cũ đang quy định ở

Điều 10. Điều khoản khác

Nội dung không thay đổi

Hợp đồng mới được quy định thành

Điều 11. Điều khoản khác

Điều khoản về Thỏa thuận Fatca

Hợp đồng cũ đang quy định ở

Điều 11. Thỏa thuận Fatca

 

Hợp đồng mới bỏ điều khoản này

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

12.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày người đại diện có thẩm quyền của ECC ký và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận hoặc tuyên bố trước đây giữa ECC và Khách hàng.

12.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong các trường hợp quy định tại Điều 10.1, Điều 10.2 và Điều 10.3 và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận hoặc tuyên bố trước đây giữa ECC và Khách hàng.

 

Các sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022, các điều khoản khác trong Hợp đồng GDCK được giữ nguyên không đổi. Chi tiết mẫu hợp đồng GDCK, Quý khách vui lòng xem tại:

- Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho Khách hàng cá nhân trong nước: xem tại đây.

- Hợp đồng kiêm Đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho Khách hàng tổ chức trong nước: xem tại đây.

Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Quý khách đối với các sửa đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với việc sửa đổi điều khoản, điều kiện nêu trên, Quý khách có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng GDCK bằng việc gửi Giấy đề nghị chấm dứt Hợp đồng GDCK cho ECC. Việc sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán của Quý khách sẽ chấm dứt kể từ ngày ECC nhận được giấy đề nghị chấm dứt Hợp đồng GDCK bằng văn bản của Quý khách.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Nhân viên Chăm sóc tài khoản của Quý khách hoặc Phòng Dịch vụ khách hàng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital. Điện thoại 024 3218 1895 – Máy lẻ 141 ; Email : support@ecsc.com.vn.

 

Tin liên quan